Danas se u prostorijama trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. održala redovna Skupština na kojoj su prisustvovali predstavnici Grada Pule  i Istarske županije kao jedinih članova/osnivača.

Skupština je donijela Odluku o izboru članova Nadzornog odbora i to Dragana Sokolovića i Nevena Iveše na prijedlog Grada Pule te Rolanda Kosinožića na prijedlog Istarske županije.

Također, Skupština je donijela Odluku o provođenju multidisciplinske analize stanja društva i to s tri aspekta: financijskog, pravnog i okolišnog. Uzevši u obzir da je pred Kaštijunom izazovna ljetna sezona kada povećane količine miješanog komunalnog otpada pristižu na CGO Kaštijun što će potaknuti veće prihode, ali i veće rashode, Skupština je stajališta da je nužno provesti multidisciplinsku analizu stanja te prije svega odgovoriti na pitanje o likvidnosti Društva te spremnosti za podmirivanje daljnjih rashoda prema usvojenom planu poslovanja.

Navedena analiza koristit će tvrtki i članovima Društva za pripremu daljnjeg poslovanja, restrukturiranje poslovnih udjela te eventualne investicije kojima će se poboljšati rad samog pogona. Analiza će također biti uporište za povećanje cijena onim komunalnim trgovačkim društvima koji tijekom ljetnih mjeseci donose velike količine miješanog komunalnog otpada neadekvatnog sastava, što je primarni problem gospodarenja otpadom u Istarskoj županiji. (iPress)