19. sjednica Općinskog vijeća Općine Medulin započela je donošenjem donošenje Odluke o dodjeli nagrada i priznanja Općine Medulin za 2023. godinu u kojoj su vijećnici prihvatili prijedloge ovlaštenih predlagatelja i odlučili da će se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća, koja će se održati u ponedjeljak 12. lipnja, Svečane povelje Općine Medulin uručiti Ratku Lorencinu, Nevenu Iveši, Riti Cukon Todeschini, Slavku Puškadiji te DVD Općine Medulin i JVP Pula.

Nakon toga, donijeta je Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Vinkuran-Zotta i zona sporta kojim se uređuje građevinsko područje naselja stambene namjene te zona sportsko rekreacijske namjene ukupne površine 9,8 ha, a po nalogu Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine izmijenjen je Prostorni  plana uređenja Općine Medulin.

Uslijedilo je donošenje nekoliko pojedinačnih odluka iz domene imovinsko pravnih odnosa koje će omogućiti izgradnju prometnica i sl.

Usvojen je Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Medulin za 2022. godinu prema kojem je utvrđeno povećanje prihoda za više od 7% od planiranog, dok su rashodi izvršeni u gotovo 80% od plana, što je s ukupnim viškom iz prethodne godine od gotovo 10 mil. kuna, rezultiralo pozitivnim rezultatom od gotovo 24,5 mil. kuna.

Ono što osobito raduje je povećanje prihoda od poreza koji su naplaćeni u iznosu od 47.390.233,99 kn što je 38% više nego 2021. godine, te 6% više od plana. Porast od 25% bilježi prihod od poreza na dohodak što ukazuje na porast gospodarske aktivnosti. Rast od 45% bilježi se i na prihodu od stalnog poreza na imovinu, što je posljedica ažuriranja baze podataka obveznika poreza na kuće za odmor, kao i rast od 82% za povremeni porez na imovinu, odnosno porez na promet nekretnina. Porez na potrošnju također bilježi rast od 39% u odnosu na prethodnu godinu.

Pomoći su ostvarene u iznosu od 7.359.228,78 kn što je 450% više nego prethodne godine. Veća realizacije je posljedica naplaćenih značajnijih pomoći poput onih za Park povijesti Banjole u visini od 2,8 mil.kn, te za Dječji vrtić u Pomeru u visini od 3,7 mil.kn.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 5.991.334,68 kn i veći su za 20% nego prethodne godine, te su 3% veći od planiranih. Naknade za koncesiju bilježe povećanje od 22% zbog bolje naplate. Naplaćena naknada za vezove u luci Medulin rasla je za 26%, a rast je posljedica proširenja kapaciteta zbog izgradnje novog plutajućeg gata.

Prihodi od pristojbi i naknada su također rasli pa je tako naplaćeno 35.648.686,55 kn što je 10% više nego prethodne godine, te 12% više od plana. Najznačajniji porast od 63% odnosi se na grobnu naknadu za trajno korištenje grobnog mjesta zbog proširenja groblje u Medulinu. Rast od 28% odnosi se na porast prihoda od boravišne pristojbe zbog dobre turističke sezone. Komunalna naknada veća je za 21% što je dijelom posljedica povećanje baze obveznika komunalne naknade, ali i povećanje prihoda od velikih poslovnih turističkih subjekata.

Kapitalne donacije bilježe povećanje od 58%. Prethodne godine se donacija odnosila na projekt Orka, a ovogodišnja donacija od 1,00 mil.kn se odnosi na izgradnju nogostupa prema Kaželi.

Prihodi od prodaje nekretnina ostvareni su u iznosu od 1.443.514,85 kn i iznose samo 15% iznosa ostvarenog prethodne godine obzirom da su se prodavale isključivo okućnice, pa je to razlog smanjenja realizacije na ovoj poziciji.

Najznačajniji rashodi su bili oni za nabavu nefinancijske imovine i iznosili su 13.575.051,30 kn i odnose se na kupnju zemljišta, izgradnju prometnica, nabavu komunalne opreme i sl.

Uslijedile su odluke o usvajanju izvješća o javnoj usluzi sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Medulin za 2022. godinu, izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu, izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu a na koncu su dane suglasnosti na Plan zaštite od požara JU Kamenjak i na Pravilnik o provođenju preventivno uzgojnih mjera i posebnih mjera zaštite JU Kamenjak. (iPress)