Radna grupa za civilni nadzor Kaštijuna d.o.o., kao predstavnik građana okolnog područja, je u proteklih nekoliko mjeseci nastojala dobiti što više informacija o mogućnostima poboljšanja stanja kvalitete zraka tj. smanjenja utjecaja Kaštijuna na zagađenje okoliša. Posljednji dopis je poslan upravi Kaštijuna i većinskom vlasniku Gradu Puli, nedavno, u vrijeme priprema za sezonu i skorog suočavanja s visokim temperaturama. Dopis uz nekoliko upita sadrži i prijedloge mogućih poboljšanja.

Nabrojat ćemo informacije koje smo dobili od društva Kaštijun, a koje smatramo najbitnijima:

- U svrhu smanjenja količina miješanog komunalnog otpada koje dolaze na Kaštijun tijekom ljetnih mjeseci, društvo Kaštijun d.o.o. je objavilo javni natječaj za zbrinjavanje viškova otpada putem treće osobe izvan Istarske županije. Pozitivan utjecaj navedenog bi trebao djelovati na tehnološki proces sušenja koji više ne bi trebao biti skraćen tj ostatak otpada koji se odlaže na bioreaktorsku plohu bi trebao biti dovoljno suh da ne proizvodi plinove. Uz to je ugovorena isporuka kamenog jalovinskog materijala u svrhu dnevnog pokrivanja odlagališta.

- Nabavka folije, kojom se trebala pokriti ploha kako bi se spriječio smrad je u tijeku.

- Zatražili smo da se ispita mogućnost stavljanja baklje u funkciju za što nam je na sastanku potvrđeno da baklja upravo služi svrsi smanjenja smrada međutim da Kaštijun d.o.o. za sad nije u mogućnosti staviti je u funkciju zbog navodno nedovoljnog kapaciteta plina ali će se kontrolirati i nastojati staviti je u funkciju ukoliko to bude moguće. Provjera i ispitivanje baklje je izvršeno putem ovlaštenog servisera a u tijeku je i sklapanje ugovora o godišnjem održavanju.

- Na naše pitanje hoće li se provoditi kontrola kvalitete dostavljenog miješanog komunalnog otpada tj provjera biorazgradivog udjela u komunalnom otpadu, u svrhu obračuna dodatne naknade koju zakon omogućuje, potvrđeno je da se planira ugovaranje analize dostavljenog otpada.

Nadamo se da će navedene stavke doprinijeti smanjenju smrada. I očekujemo da se realiziraju u što kraćem roku, te ćemo i dalje pratiti tijek provedbe te upozoravati na nepravilnosti u radu Kaštijuna. Međutim, smatramo da zahtjeve za iznalaženje mogućnosti smanjenja zagađenja treba usmjeriti istovremeno prema odgovornima u Kaštijunu ali i stvarateljima tih prekomjernih količina biorazgradivog otpada. Iako se situacija sa smradom ponavlja svake godine, i utvrđeno je da se prekomjerne količine biootpada problem čini se kako i dalje nema pomaka u sustavnom rješavanju tog problema.

Zakon o gospodarenju otpadom propisuje da se biorazgradivi otpad treba odvojeno prikupljati i da je za to odgovorna jedinca lokalne samouprave. Krenimo s primjenom zakona na svim razinama. Naglašavamo da zakon govori o biorazgradivom otpadu, znači ne samo kompostu već i onom kuhinjskom otpadu koji će morati biti obrađen u zatvorenom sustavu.

Naime, u Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun stižu prevelike količine biootpada, pogotovo tijekom turističke sezone, zbog kojih se otpad ne stigne obraditi na optimalan način što uzrokuje truljenje i smrad koji narušava kvalitetu života okolnog stanovništva i negativno utječe na glavnu gospodarsku aktivnost u okolini Centra – obiteljski turizam.

Županija i predstavnici gradova će se jednom morati dogovoriti gdje će to postrojenje biti, a zašto to ne bi moglo biti bez odgode? Gradovi i općine imaju u planu sortirnice i kompostane, ali hoteli i ugostitelji će na ovaj način i dalje predavati male količine ovlaštenim poslovnim subjektima, a veći dio će i dalje ići na Kaštijun. Sve dok obrada kuhinjskog otpada ne bude oformljena kao javna usluga, a čiju će cijenu grad ili županija onda moći odrediti po potrebi kao nekomercijalnu tj. nižu, cijena privatnika za uslugu obrade će uvijek biti viša od cijene obrade na Kaštijunu.

Kontrola ugostitelja i hotelijera gotovo da ne postoji kad je više nego jasno da samo manji dio biootpada predaju ovlaštenim sakupljačima jer im je to skuplje. To čine kako bi uštedili, čime krše zakon no, bez posljedica za njih. Posljedice imaju samo građani. Turistički kapaciteti su sve veći s njima i količine otpada, zagrijavanje dodatno otežava stanje, predaja viškova trećima u sezoni ima visoku cijenu, visine kazni koje će JLS morati plaćati će biti sve više, pa zaključujemo vrijeme nije na našoj strani, moramo se pokrenuti!

Europski fondovi osiguravaju visoke postotke sredstava za investicije u potrebna postrojenja, stoga apeliramo na sve sudionike u procesu da krenu s pregovorima o lokaciji, izmjenama urbanističkih planova, odabiru tehnologije i terminskim planovima dovršetka jer sadašnji način je najskuplji, zdravstveno i financijski.

Do tada šaljemo i apel predstavnicima gradova i općina, ali i turističkog sektora, - ne šaljite svoj biootpad na Kaštijun! (Za Radnu grupu za civilni nadzor Kaštijuna Helena Lozić, Ivica Rogulj, Željko Ilić i Irena Burba)