Pula Herculanea od ovoga tjedna započela je aktivnost odvoza biootpada na području mjesnih odbora Nova Veruda, Valdebek, Veli Vrh i Štinjan, a za korisnike na području gdje postoji individualizirani model odlaganja otpada. Time je započela nova faza projekta, u sklopu kojeg će se tijekom narednog razdoblja sustavno povećavati broj korisnika koji će imati mogućnost odvajanja ove vrste otpada u zasebne smeđe kante.

Ovaj projekt provodi se u cilju unaprjeđenja sustava gospodarenja otpadom na području Grada Pule i okolnih općina gdje uslugu pruža Pula Herculanea, a nastavlja se na već pokrenute aktivnosti prikupljanja biootpada za velike gospodarske korisnike te ugostiteljske objekte na području Grada Pule započetog prošle godine. U ovoj fazi projekta planira se podijeliti ukupno 4000 posuda za odlaganje biootpada kojim će se osigurati mogućnost dodatnog selektiranja za oko 9000 stanovnika, te se prikupljanje biootpada neće naplaćivati kućanstvima. Ovaj novitet osigurat će za korisnike priliku dodatnog smanjenja količina miješanog komunalnog otpada koje odlažu, a što će za odgovorne korisnike omogućiti dodatno smanjenje cijene usluge Pula Herculanee obzirom da se ista definira na temelju količina odloženih u spremnike za miješani komunalni otpad.

Uz detaljne upute što treba i što se ne smije odložiti u smeđe posude, posebno je važno naglasiti kako navedeni otpad prilikom odlaganja u kante može biti zamotan u jednostavne papirnate vrećice i škartoce bez plastičnih elemenata ili u klasičan novinski papir dnevnih novina, dok nije dozvoljeno odlaganje u plastičnim vrećicama bilo koje vrste. Aktivnost odvoza otpada vršite će se redovito prema unaprijed definiranom rasporedu o kojem su svi korisnici direktno obaviješteni, dok će u prvim tjednima aktivnost pražnjenja spremnika za biootpada biti provođena kroz čitav dan kako bi se optimizirao sustav odvoza svih vrsta otpada, stoji u priopćenju Herculanee.

Upute za korisnike

U SMEĐE SPREMNIKE TREBA ODLAGATI:

- Kuhinjski otpad (ostaci i kora voća i povrća, ljuske jaja, talog od kave, vrećice od

čaja, ostaci kruha i sl.)

- Vrtni ili zeleni otpad (uvelo cvijeće, granje, otpalo lišće, otkos trave i živice, zemlja

iz lončanica, ostaci voća i povrća i sl.)

- Male količine ostalog biootpada (kora drveta, kosa i dlaka, piljevina, papirnate

maramice, borove iglice, male količine papira u koje su bili zamotani kuhinjski

otpaci)

U SMEĐE SPREMNIKE NE SMIJE SE ODLAGATI:

- Ostaci termički obrađene hrane

- Meso, riba, kosti, koža

- Mliječni proizvodi, ulja i masti

- Pepeo, ambalaža (kartonska, staklena, plastična), guma, opasni otpad

- Obojeni i lakirani drveni otpad

- Odjeća, cigarete i dr.