Uoči 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Pule u prostorijama Zajednice Talijana politički sporazum i programsku deklaraciju potpisali su predstavnici Nezavisne liste FILIPA ZORIČIĆA, MOŽEMO I SDP-a najavivši kvalitetnije i transparentnije upravljanje Pulom na dobrobit njenih građana.

Tekst programske suradnje donosimo u cijelosti: 

Okolnosti stvorene dugogodišnjom vladavinom IDS-a, koje su dovele Pulu u stanje stagnacije i propadanja, uzrokovane su klijentelističkim načinom vladanja i korupcijom. Takve okolnosti, kao i činjenica da se one neće promijeniti bez promjene političke većine, zahtijevaju dogovor oko Programske rezolucije radi ostvarivanja zajedničkog cilja: promjene modela upravljanja i promjene političke kulture u gradu. Javna uprava mora postati servis građana, a donositelji odluka odgovorni za upravljanje javnim dobrima i financijama grada.

Potpisnici ove rezolucije usuglašeni su oko uzroka krize u Puli, a ovom se rezolucijom utvrđuju načini njenog prevladavanja. Potpisivanjem rezolucije potpisnici se obvezuju i međusobno i prema građanima da će stvaranjem većine u Gradskom vijeću implementirati odluke kojima će se koruptivni model upravljanja zaustaviti, te da će koristiti sve mehanizme i alate koje Gradsko vijeće kao predstavničko tijelo građana ima za transformaciju gradske vlasti u transparentan, odgovoran, dostupan i efikasan servis građana.

Potpisom ove rezolucije sve strane se obavezuju da neće dogovarati postizborne koalicije niti s jednom drugom političkom opcijom ili strankom.

Programski ciljevi suradnje i koraci u transformaciji modela upravljanja

1) Uspostava transparentnosti i dostupnosti podataka javne uprave, te građanske kontrole postupanja tijela javne vlasti

- donošenje odluke Vijeća kojom se osigurava građanima/kama Pule dostupnost proračunskih podataka što uključuje plan i potrošnju javnih sredstava u realnom vremenu na najdetaljnijoj proračunskoj razini;
- uspostava transparentnog sustava podataka o provedbi postupaka javne i jednostavne nabave u realnom vremenu;
- uspostava sustava praćenja koruptivnih rizika u svim oblicima javne nabave i izvještavanja Vijeća i građana o rezultatima javne nabave;
- uvođenje sustava Otvorenih podataka: otvoreni podaci odnose se na informacije koje su prikupila, proizvela ili platila tijela javne uprave i koje će biti slobodno dostupne za ponovnu upotrebu u bilo koju svrhu.

2) Uključivanje građana u donošenje odluka i jačanje mjesne samouprave

- donošenje odluke o modelu sudjelovanja građana u planiranju proračuna (participativni proračun);
- jačanje zakonske funkcije mjesne samouprave o neposrednom sudjelovanju građana u donošenju odluka u lokalnim poslovima:
- donošenje odluke o obaveznom sazivanju zborova građana u slučaju izmjena i dopuna prostornih planova te za potrebe odlučivanja o prioritetima malih komunalnih akcija;
- donošenje odluke o povećanju iznosa sredstava za mjesnu samoupravu za male komunalne akcije, kao i kontrole utrošenih sredstava uz specifikaciju svih troškova
- sazivanje javnih rasprava za odlučivanje o pitanjima koja su važna za razvoj grada i kvalitetu života.

3) Demokratizacija nadzora i povećanje transparentnosti i učinkovitosti javnih poduzeća u vlasništvu grada Pule

- donošenje odluke kojom se od javnih poduzeća u vlasništvu Grada Pule zahtijeva da u poslovanje i izvještavanje uvedu socijalne, ekološke i ekonomske kriterije u skladu s godišnjim ciljevima koje bi uprava trebala ostvariti. Takvi kriteriji će primjerice biti kvaliteta usluge, cjenovna i fizička dostupnost usluge, financijska održivost, uvjeti rada, zaštita okoliša, efikasnost i transparentnost upravljanja;
- donošenje odluke i razrada modela sudjelovanja građana u nadzornim odborima javnih poduzeća te u drugim tijelima formiranima u tu svrhu (uspostava javnog nadzora i demokratizacija nadzora);
- uspostava sustava zapošljavanja i napredovanja u javnim poduzećima na temelju razine stručnosti i kompetencija.
- revidiranje broja javnih poduzeća uzimajući u obzir preklapanje djelatnosti i opravdanost njihovog postojanja radi optimizacije poslovanja i smanjenja troškova života stanovnika Pule

4) Javni interes kao temelj urbanog planiranja i donošenja odluka o raspolaganju javnim dobrima i imovinom grada

- potpisnice rezolucije obavezuju se racionalno raspolagati zemljištem u vlasništvu Grada Pule, budući da je to zemljište najveći potencijal lokalnog gospodarskog razvoja, te će iz tog razloga napraviti cjelovitu i točnu evidenciju nekretnina, program upravljanja tim javnim dobrima koji će se sastojati od popisa imovine, podacima o dosadašnjem raspolaganju i predviđanjima o budućem raspolaganju, plan kupovine novih nekretnina te sve te informacije učiniti javnima;

Obaveza izrade Strategije Urbanog razvoja grada Pule, koja će biti podloga za reviziju GUP-a grada Pule. GUP-om je potrebno definirati područja za koja je obavezna izrada Urbanističkih planova uređenja (UPU) u kojima će biti definirani svi potrebni javni sadržaji. Također GUP-om će biti određene lokacije od posebnog značaja za grad Pulu, za koje će biti potrebno provesti Javne arhitektonske ili urbanističke natječaje. Prilikom revizije GUP-a potrebno je staviti naglasak na:

- evidenciju i zaštitu kvalitetne vegetacije postojećih i uređenih zelenih površina i onemogućavanje bilo kakve gradnje na takvim površinama;
- šetnicu i sadržaje uz more strogo namijeniti za javne funkcije u službi građana – sport, rekreacija i manje ugostiteljske sadržaje;
- nove investicije usmjeriti na već izgrađena područja (brownfield) koju su bila namijenjene industriji i/ili su imali funkciju vojnih objekata – projektima kvalitetnim za grad; krenuti u zahtjeve za rješenjima vlasništva prema nacionalnim institucijama;
- potpisnice rezolucije obvezuju se donijeti odluku o zabrani prodaje gradskog zemljišta bez urbanističkog plana uređenja, s definiranim površinama javne namjene, koje se izuzimaju od prodaje;
- Plan razvoja Grada Pule i Strategija razvoja urbanog područja Pula će biti podloge za reviziju GUP-a pri čemu će biti moguće odrediti zone prenamjene iz negradivog u gradivo zemljište (strateško širenje grada radi formiranja poslovne zone, novih gradska naselja i sl). Međutim tzv. točkasta prenamjena koja nije utemeljena na strategijama razvoja neće biti moguća.
- sve se potpisnice obvezuju da će sve gradske plaže izuzeti od koncesija za gospodarsko korištenje za sadržaje koje je moguće provoditi putem koncesijskih odobrenja;
- sve se potpisnice obvezuju da će se za budućnost Muzila provesti postupak participativnog planiranja u koji će se uključiti stručna tijela (urbanisti, arhitekti, krajobrazni arhitekti…) i sva zainteresirana javnost, te na temelju toga izmijeniti Prostorni plan uređenja Grada Pule i Generalni urbanistički plan uređenja Grada Pule, a od nadležnih institucija, vlasnika, zahtijevati urgentno otvaranje lokacije građanima. Prije otvaranja Muzila za javnost potrebno je izraditi plan privremenog upravljanja i nadzora nad Muzilom, kako bi se spriječila devastacija same lokacije i korištenje učinilo sigurnim za sve građane
- donošenje odluke o izradi novih kriterija davanja u zakup poslovnih prostora s primarnim ciljem revitalizacije starogradske jezgre

5) Uspostava efikasnog i pravednog sustava gospodarenja otpadom

- potpisnice rezolucije obavezuju se žurno donijeti odluke o mjerama potrebnim za sprječavanja širenja štetnih emisija s Kaštijuna i osiguranja zdravog okoliša za stanovnike;
- potpisnice se obvezuju donijeti niz odluka s ciljem stvaranja i izgradnje zatvorenog sustava gospodarenja otpadom sa sortirnicom, drobilicom, bioplinskim postrojenjem i centrom za ponovnu uporabu otpada;
- potpisnice se obvezuju na donošenje odluka Gradskog vijeća Grada Pule potrebnih radi sprječavanja gomilanja glomaznog otpada na javnim površinama; uvođenje sustava odvojenog prikupljanja biootpada; omogućavanje odvajanje otpada na kućnom pragu i naplatu po količini nerazvrstanog otpada;
- potpisnice se obvezuju da će donijeti odluke kojima će se povećati efikasnost gradskog komunalnog poduzeća.

6) Horizontalne mjere

- potpisnice sporazuma neće primjenjivati stranačku raspodjelu političkih i izvršnih funkcija u gradskoj upravi, trgovačkim društvima i ustanovama;

- uspostava sustava zapošljavanja i napredovanja u gradskoj upravi na temelju javnog poziva kojima će se zahtijevati stručnost i kompetencije i poticati izbor najkvalitetnijih kandidata;
- potpisnice sporazuma obvezuju se provoditi politike rodne ravnopravnosti i anti diskriminacijske politike prema svim manjinama, te stvarati atmosferu otvorenog i tolerantnog grada i zajednice;
- potpisnice sporazuma obvezuju se aktivno poticati inkluziju osoba s invaliditetom, te osigurati primjenu univerzalnog dizajna;
- sve se potpisnice obvezuju da neće koristiti prikriveno političko oglašavanje u medijima javnim novcem;
- sve se potpisnice obvezuju da će iskorijeniti zapošljavanje u javnim službama na temelju nepotizma ili druge vrste pogodovanja.
- sve potpisnice se obvezuju upravljati javnim financijama na realan i održiv način kroz planiranje realnog proračuna s realnim projektima
- sve se potpisnice obvezuju na tranziciju Pule iz deklarativnog grada prijatelja djece u stvarnog
- proaktivno pružanje podrške projektima koji vode prema povećanju kvalitete svih razina obrazovanja
- kreiranje planova i donošenje odluka koje utječu na poboljšanje kvalitete života stanovnika treće životne dobi

7) Način donošenja odluka članova/ica Gradskog vijeća iz redova potpisnica ove rezolucije

- odluke i drugi akti koji se upućuju na dnevni red Gradskog vijeća unaprijed se dogovaraju među gradskim vijećnicima, predstavnicima NLFZ, Možemo! i SDP Pula;
- potpisnice sporazuma usvajaju načelo rotacije stranaka Možemo! i SDP na dužnosti predsjednice Gradskog vijeća Grada Pule na način da prva u dvogodišnjoj rotaciji bude vijećnica Možemo! Dušica Radojčić a u drugom dvogodišnjem razdoblju funkciju predsjednice Gradskog vijeća preuzet će vijećnica SDP-a Pula Sanja Radolović, navode u Sporazumu potpisnici: Za Nezavisnu listu Filipa Zoričić Filip Zoričić, Za Možemo! Pula Dušica Radojčić, za SDP Pula Sanja Radolović. (iPress)