Na temelju članka 27. Zakona o kazalištima i članka 27.-31. i 43. Statuta Istarskog narodnog kazališta Gradskog kazališta Pula Kazališno vijeće provelo je postupak za izbor ravnatelja.

Natječaj je objavljen dana 28. rujna 2022. u Narodnim novinama i u dnevnom tisku, te na mrežnim stranicama kazališta, na hrvatskom i talijanskom jeziku. U otvorenom roku od 30 dana na natječaj su pristigle četiri prijave, i to: Jasminko Balenović, Gordana Jeromela Kaić, Luka Mihovilović, Zoran Tomaić.

Kazališno vijeće je na svojoj sjednici dana 8. studenog 2022. otvorilo pristigle prijave i utvrdilo da kandidati Mihovilović i Tomaić ne ispunjavaju uvjete natječaja, dok su kandidati Balenović i Jeromela Kaić pozvani na razgovor dana 17. studenog. Kandidatima je tom prilikom ponuđena prilika da predstave svoj Prijedlog četverogodišnjeg programa rada koji sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa kojim su se javili na navedeni natječaj te su odgovarali na pitanja članova Kazališnog vijeća.

Nakon analize dostavljenih programa i održanih intervjua s oba kandidata, Kazališno vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se prihvaća, kao bolji, Četverogodišnji program rada kandidatkinje Jeromela Kaić te se Gradskom vijeću Grada Pule-Pola predlaže da se Gordana Jeromela Kaić imenuje ravnateljicom Istarskog narodnog kazališta Gradskog kazališta Pula za mandatno razdoblje 2023.-2026, stoji u priopćenju Kazališnog vijeća. (iPress)